สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร (patent) คือ หนังสือที่รัฐเป็นผู้ออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีลักษณะตามที่ถูกกำหนดไว้ในกฏหมาย กฏกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เกี่ยวกับการประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองเมื่อนำสิ่งประดิษฐ์มายื่นขอรับความคุ้มครอง และได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจากกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น ทร Read more+