About Us

การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา เหมือนดังคำสุภาษิตที่ว่า “อโรคายา ปรมาลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ โดยการที่จะทำให้ร่างกายไม่มีโรคนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการขอพรต่อสิ่งศักสิทธิ์ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง นั่นคือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วน พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้ร่างกายทรุดโทรม เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ฯลฯ และหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังกาย เป็นทั้งยาป้องกันโรค ยารักษาโรค และยาบำรุง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย และเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมต่อทุกๆเพศ ทุกวัย การที่บุคคลหนึ่งจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส่งเสริมให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพราะคนที่มีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงจะทำให้บุคคลนั้นมีเวลาที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้มากกว่าบุคคลที่มีสุขภาพที่อ่อนแอนั่นเอง