สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

สิทธิบัตร (patent) คือ หนังสือที่รัฐเป็นผู้ออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีลักษณะตามที่ถูกกำหนดไว้ในกฏหมาย กฏกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เกี่ยวกับการประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองเมื่อนำสิ่งประดิษฐ์มายื่นขอรับความคุ้มครอง และได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจากกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับความคุ้มครองจะเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์และการออกแบบ เพื่อให้เกิดเป็นสิ่งของ,เครื่องใช้ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน เช่น โลโก้สินค้า รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือลักษณะของขวดบรรจุน้ำดื่ม,ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายต่างๆ เช่น จานข้าว,แก้วกาแฟ เพื่อไม่ให้เหมือนกับของคนอื่น

สิทธิบัตร จะมีรูปแบบหรือประเภทของสิทธิบัตรตาม พ.ร.บ. อยู่ 3 ปรเภท คือ

1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับ กลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรูป, กลไกของเครื่องยนต์,กลไลของระบบคอมพิวเตอร์ ยารักษาโรค หรือการคิดค้นเกี่ยวกับวิธีในการผลิตสิ่งของ เช่น วิธีการผลิตสินค้า, วิธีการถนอมอาหารเพื่อรักษาพืช ผัก ผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็ว โดยเป็นลักษณะของการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
2.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบรูปร่าง ลวดลาย สีสัน ที่มองเห็นได้จากภายนอก เช่น การออกแบบโลโก้ (เครื่องหมายการค้า) เพื่อนำเสนอแบรนด์ของสินค้า เป็นต้น
3.อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่แตกต่างตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้น

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
1.เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ และแตกต่างไปจากเดิมโดยยังไม่เคยมีการใช้หรือเผยแพร่มาก่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสิ่งประดิษฐ์นั้นต้องไม่เคยได้รับสิทธิบัตรมาก่อน
2.การประดิษฐ์ที่มีขั้นที่สูงขึ้น คือ เป็นลักษณะที่มีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถทำได้โดยง่ายสำหรับผู้ที่มีความสามารถและความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้นๆ
3.เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

อายุของสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี นับจากวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร