ทำความรู้จักฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า

ทำความรู้จักฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า

ทำความรู้จักฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า

            ระบบฟาร์มเลี้ยงอัจฉริยะสำหรับสาหร่ายสไปรูลิน่า คือการออกแบบทางวิศวกรรที่มีความเป็นมารตฐานทั้งระบบปิดและเปิด ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ให้ผลผลิตที่สูง ช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาหมอกควันในเขตทางภาคเหนือตอนบนได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีระบบควบคุมการให้แสงเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลิน่า อีกทั้งยังมีการจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเพิ่มผลผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้อีกด้วย

ระบบควบคุมภายในฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า ประกอบไปด้วย

  1. ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ = สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในบ่อเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า ได้ โดยการติดตั้งพัดลมระบบอากาศ ฮีตเตอร์ลมร้อน และเครื่องเพิ่มลดความชื้น อีกทั้งยังควบคุมห้องอบแห้งเบื้องต้นให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเพียงพอได้ ด้วยการใช้เทคนิคโรงเรือนจากสภาวะเรือนกระจก
  2. ระบบควบคุมความเป็นกรดด่างและการแจกจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ = ใช้เป็นแหล่งอาหารเสริมคาร์บอน และใช้เป็นตัวควบคุมความเป็นกรดด่างของบ่อเลี้ยงสาหร่ายให้เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงตลอดเวลา
  3. ระบบหมุนเวียนน้ำด้วยระบบแสงอาทิตย์ = เป็นระบบทางเลือกเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์ขับใบพัดหมุนเวียนน้ำ
  4. ระบบควบคุมการสังเคราะห์แสงจากหลอดแอลอีดี = เป็นระบบที่คอยควบคุมคุณภาพและควบคุมปริมาณการสังเคราะห์แสงจากธรรมชาติ ซึ่งจะมีระบบตรวจวัดและตั้งค่าเปิดแสงจากหลอดแอลอีดี เอาได้ตั้งสภาวะที่เหมาะสมกับการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายสไปรูลิน่า

5.ระบบเก็บเกี่ยวสาหร่าย = ช่วยลดต้นทุนแรงงานและเวลาที่ใช้ในการผลิตเพื่อการพาณิชย์

จุดเด่นของฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า

– เป็นนวัตกรรมเพื่อการผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ให้ผลผลิตสูง ใช้ต้นทุนต่ำ และมีระบบควบคุมฟาร์มเลี้ยงทั้งอุณหภูมิและความชื้น การให้แสง ความเป็นกรดด่าง การจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ หมุนเวียนน้ำ ฯลฯ

– ช่วยแก้ปัญหาผลกระทบการเลี้ยงสาหร่าย ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับกระบวนการผลิตทั้งระบบเปิดและระบบปิดได้

– ระบบได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าเหมาะกับใครบ้าง

สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า ทางเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะ หรือผู้ที่สนใจก็สามารถหามาใช้ได้เช่นกัน