ตรวจสอบพบผู้ลักลอบขายชุดตรวจ hiv ว่อนเน็ต

ตรวจสอบพบผู้ลักลอบขายชุดตรวจ hiv ว่อนเน็ต

ตรวจสอบพบผู้ลักลอบขายชุดตรวจ hiv ว่อนเน็ต

            ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกประกาศ สธ. เรื่องชุดตรวจ hiv ด้วยตนเอง พ.ศ.2562 และประกาศ สธ. เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าชุดตรวจเอชไอวีสำหรับใช้งานตรวจด้วยตนเอง ต้องทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจำหน่ายกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โดยจะมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ประเมิน รวมถึงตรวจสอบคุณภาพ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดตรวจดังกล่าว ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ตรวจจากน้ำในช่องปาก ตรวจจากเลือด หรือตรวจจากส่วนประกอบของเลือด (น้ำเหลือง พลาสมา หรือตรวจเลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว)

ขึ้นตอนการตรวจทั้งหมดนี้ ถูกดำเนินการในห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินและตรวจสอบคุณภาพชุดตรวจด้วยเกณฑ์การประเมินเดียวกันกับชุดตรวจเอชไอวีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าชุดตรวจทั้งหมดผ่านการตรวจประเมินที่มีคุณภาพมาตรฐาน ก่อนนำออกมาจำหน่ายตามท้องตลาด

สามารถตรวจสอบว่าชุดตรวจ hiv ได้รับอนุญาตหรือไม่ ได้ทีเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีผู้ผลิตและผู้นำเข้าชุดตรวจ hiv ที่ได้รับใบอนุญาต แต่กลับพบว่ามีการนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ หากประชาชนไม่มั่นใจว่าชุดตรวจได้รับอนุญาตหรือไม่ ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ และได้รับการขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอย.

การส่งเสริมการเข้าถึงชุดตรวจ hiv ได้ด้วยตนเอง จัดเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาการแพร่กระจายของเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งก่อนการใช้งานชุดตรวจผู้ใช้ต่องอ่านฉลากและเอกสารกำกับชุดตรวจให้ถี่ถ้วน อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจของชุดตรวจสำหรับใช้ด้วยตนเอง ยังเป็นแค่การคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น จึงจ้องมีการตรวจยืนยันอีกทีทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วย

ชุดตรวจ hiv ด้วยตนเอง เป็นทางเลือกคัดกรองแทนการไปตรวจตามสถานพยาบาล

นอกจากนี้ ผู้รับใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้าชุดตรวจ hiv ต้องจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ถูกตรวจควรรู้ด้วย ทั้งก่อนและหลังจากทราบผลการตรวจ โดยต้องจัดอยู่ภายในภาชนะที่บรรจุ เพื่อให้กระบวนการของคำปรึกษามีความกระจ่างชัดเจน

ตลอดจนการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบริการตรวจวินิจฉัยยืนยัน การรักษาและวิธีป้องกัน ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของขั้นตอน หรือกระบวนการที่ชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องจากทาง อย. โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฯ ถูกกำหนดเอาไว้

การให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจได้ด้วยตนเอง ช่วยทำให้ทราบถึงสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีตั่งแต่ระยะเริ่มแรก และมีโอกาศยับยั้งและป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีไปยังบุคคลอื่น ส่วนในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การตรวจเพื่อรู้ถึงสถานการณ์การติดเชื้อเร็ว ก็จะช่วยให้เริ่มการรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป.

มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต้องตรวจโดยด่วน https://www.thaihivtest.com