ดูดไขมัน

ข้อปฏิบัติก่อน-หลังดูดไขมันอย่างถูกต้อง

ดูดไขมัน Bodytite ดูแลตัวเองอย่างไรหลังดูดไขมัน การดูดไขมันเป็นมีข้อจำกัดก่อนทำการผ่าตัดเพื่อทำการดูด ซึ่งทีมแพทย์ต้องคำนึกถึงสุขภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญโดยต้องมีการพิจารณาวินิจฉัยอาการและตรวจสุขภาพผู้ป่วยก่อนทำการดูดไขมัน ว่าผู้ป่วยมีโรคที่เป็นข้อต้องห้ามหรือไม่ เช่น เบาหวาน ความดัน มีประวัติแพ้ยาหรือไม่ เป็นคนที่เลือดหยุดยากหรือไม่ ผู้ป่วยจะต้อ Read more+